「5G 〜 次世代の高速通信がもたらすものとは〜」 (高知県Society5.0関連人材育成講座 第5回講座)

https://kochi-society50-5.peatix.com/